SM-all系列通用最小光电传感器


      SM-all系列提供具有所有通用光学功能的最小光电传感器,有增强超小型光电传感器完整产品线。


特点:

     • 15mm20mm30mm50mm的定焦距离

     • 1.5米反射型和1米偏振反射型

     • 2米对射型

     • 增强NPNPNP输出,常开-常闭输出。


应用案例:

     • 加工和包装机械

     • 电子产品组装

     • 饮料和装瓶

     • 自动售货机